Programação Programação

Programa Locutor Início Fim
13:00 18:00
18:00 07:00
Vitrola Minha Vitrola Ricardo DCarvalho 18:00 20:00
As Mais Românticas Ricardo DCarvalho 20:00 22:00
Programa Locutor Início Fim
13:00 18:00
18:00 07:00
Programa Locutor Início Fim
13:00 18:00
18:00 07:00
Programa Locutor Início Fim
13:00 18:00
18:00 07:00
Todo Mundo Escuta o Cris Cris Santos 20:00 22:00
Programa Locutor Início Fim
13:00 18:00
18:00 07:00
Metal Mania Tiago Mansur 19:30 22:00
Programa Locutor Início Fim
13:00 18:00
18:00 07:00
Ragnarock Luana Ragnarock 19:00 21:00
Programa Locutor Início Fim
13:00 18:00
18:00 07:00
Blackout Ricardo DCarvalho 20:00 23:00